Latest

(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

Public Date:-2017-11-20

लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०४/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

….

Comment Here!

सम्बन्धित