Latest

विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने हरुको लिखित परीक्षा भवन तोकियो

Public Date:-2017-08-11

लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मि. पद र विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

Comment Here!

सम्बन्धित