Latest

चार बर्षअघि रु १४ करोड लगानीमा ग्राभेल गरिएको सडकको दुर्दासा

Public Date:-2016-07-30

lxnf]df km;]sf] hLk uf]/vf–cf?3f6 ;8sv08sf] lxnf]df km;]sf] hLk . rf/ aif{cl3 ? !$ s/f]8 nufgLdf u|fe]n ul/Psf] of] ;8sv08 lxnf] x'Fbf ofq'afxs ;jf/L ;~rfng ug{ sl7gfO ePsf] 5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

 

गोरखा–आरुघाट सडकखण्डको हिलोमा फसेको जीप । चार बर्षअघि रु १४ करोड लगानीमा ग्राभेल गरिएको यो सडकखण्ड हिलो हुँदा यात्रुबाहक सवारी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

Comment Here!

सम्बन्धित